026-34718950

لزوم تصفیه آب

لزوم تصفیه آب : امروزه مسئله تامین آب شیرین مورد نیاز مردم ساكن یر روی كره زمین یك نیاز جدی واساسی بشراست و در این رابطه با توجه به امكان  آلوده شدن سریع آب ، بازیافت و تصفیه آب از اهمیت اساسی برخوردار است. رودخانه های بزرگ كه یكی از منابع اصلی تامین آب هستند ممكن است با انواع فاضلاب ها ،آبهای آلوده سطحی وانواع مواد آلوده كننده صنعتی دیگر اعم از مواد شیمیایی و یا زباله ها آلوده شوند.حتی جریانهای كوچكتر آب همچون چاهها ،چشمه ها وجریانهای آبی ممكن است با فضولات حیوانی وباكتری های بیماری زا آلوده شوند.وجود لاشه های حیوانات در جریانهای آبی باعث می شود كه باكتری های بیماری زا وكرمهای ریز كه از لاشه جانوران برای رشد خود استفاده می كنند بیشتر شود.

·  نگرانی های اساسی در مورد آب آشامیدنی عبارتند از :

1.    وجود باکتری های بیماری زا ( پاتوژن ) در آب

2.    کمبود و یا زیادی غلظت بعضی از یون ها که در سلامتی انسان نقش دارند مثل یون فلوئور

3.    ذرات معلق در آب

4.    بو و مزه آب

البته بسیاری از مواد شیمیایی موجود در آب وذرات ریز فلزی وكلوئیدی موجود در آب دارای نقطه جوشی بالا تر از نقطه جوش آب هستندوبا جوشاندن امكان تصفیه آنها وجود ندارد.

گزارش آنالیز آب :

غلظت نا خالصی ها در آب بسیار کم است از این رو برای بیان غلظت یون ها از واحد ppm ویا ppb استفاده میشود و به دو صورت زیر ممکن است.

 بر حسب جرم یون

 برحسب اکی والان از یون

شاخص های مهم آب در آنالیز آب :

 1. شاخص های املاح محلول آب (TDS,TH,M,P,PH,EC)
 2. شاخص های مواد معلق آب (CU,JTU,NTU,FTU,TSS)
 3. شاخص های آلودگی های آلی (TOC,COD,BOD)
 •   TDSیا غلظت املاح : کل مواد جامد محلول در آب یا غلظت املاح آب است که برابر مجموع غلظت همه یون های موجود در آب می باشد.
 •  EC یا هدایت الکتریکی آب : معرف قدرت یونی یک محلول برای انتقال جریان برق است.
 •  PH  یا غلظت یون هیدروژن : بخاطر اهمیت PH  در رفتار آب می توان ادعا کرد هیچ آنالیز آبی بدون تعیین آن کامل نخواهد بود.
 •  TH  یا سختی کل آب : از نطر علمی می توان سختی کل اب را معرف مجموع غلظت کاتیون های دو ظرفیتی موجود در آب دانست ولی چون غلظت یون های کلسیم و منیزیم در آب های طبیعی بیشتر از یون های دیگر است از اینرو در ادبیات تصفیه مجموع غلظت یون های کلسیم و منیزیم را مترادف با سختی کل آب می گیرند.
 •  P,M  یا شاخص قلیائیت آب : قلیائیت آب برابر مجموع  غلظت یون های کربنات ، بی کربنات و هیدروکسیل موجود در آب است.غلظت آنیون های دیگر چون فسفات یا سیلیکات در مقایسه با غلظت این سه یون قابل صرف نظر کردن است.قابلیت قلیایی آب معیاری از ظرفیت آب در خنثی سازی اسید هاست.
 •  TSS  مواد جامد معلق : ذرات جامد معلق در آب از نظر ابعاد می توانند بسیار کوچکتر از میکرون (ذرات کلوئیدی) ویا بزرگتر از میکرون باشند.که باعث کدورت آب می شوند.
 •  FTU,NTU,JTU  یا شاخص کدورت یا کدریت : مواد ریز کلوئیدی باعث کدر شدن آّب میگردد.در استاندارد میزان کدریت اینگونه تعریف می شود : یک خاصیت فیزیکی که باعث میشود نور تابیده شده به نمونه متفرق یا جذب شود ولی عبور نکند.
 •  CU  یا شاخص رنگ : به طور کلی به علت حضور یون های فلزی،مواد گیاهی و اجزاء خاک می باشد.
 •  BOD یا اکسیژن خواهی بیولوژیکی :
 • آن قسمت از آلاینده ها را نشان می دهد که باکتری های هوازی قادر به تجزیه آنها هستند.بالا بودن آن معرف سهولت تعفن پذیری نمونه است.
 •  COD  یا اکسیژن خواهی شیمیایی : منظور دانستن همه مواد آلی موجود در آب است که می توان آنها را توسط اسید کرومیک اکسید کرده و کربن بصورت گاز دی اکسید کربن درآورد.این شاخص با تقریب خوبی می توان معرف ناخالصی های آلی نمونه باشد.
 •  TOC  یا کل کربن آلی : چنانچه نمونه مورد نظر سوزانده شود کربن مواد آلی موجود در نمونه سوخته شده و به دی اکسیدکربن تبدیل می شود.بنابراین دی اکسیدکربن حاصل از سوزاندن نمونه نیز می توان معیار خوبی از غلظت مواد آلی موجود در نمونه محلول باشد.
 •  TOD  یا Th.O.D  : منظور از TOD کل اکسیژن مورد نیازو منظور از Th.O.D  کل اکسیژن مورد نیاز از نظر تئوری است که برای اکسیداسیون مواد الی موجود در نمونه لازم است.

 

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Main Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page