026-34718950

الکتروکواگولاسیون

الکتروکواگولاسیون : به دلیل اینکه فاضلاب های صنعتی به روش های معمولی قابل تصفیه نیستند، از روش الکتروکئوگولاسیون که دارای سه فرایند است به تصفیه فاضلاب صنعتی کارخانجات می پردازند. این روش بوسیله جریان برق با دو الکترود و یون آلومینیوم انجام می گیرد، به دلیل وجود الکترودهای آهن و آلومینیوم در سیستم تصفیه کننده، فرایند انعقاد و لخته سازی فاضلاب رخ می دهد و فاضلاب ته نشین می شود که با ته نشین شدن مواد سنگین و با تجزیه فاضلاب، گازهای هیدروژن و اکسیژن تولید و سبب شناور سازی و حذف الاینده ها از فاضلاب می شود در مرحله بعد به دلیل تولید انواع اکساینده ها در فرایند تصفیه، ترکیبات کلر، رادیکال هیدروکسیل، پراکسید هیدروژن و ازن از ترکیب پراکسید هیدروژن و ازن فرایند اکسیداسیون پیشرفته تشکیل می شود و بعد از آن گندزدایی فاضلاب انجام می شود. بعد از این روش های تصفیه فاضلاب، آب غیر قابل شربی به وجود می آید که می توان از آن برای آبیاری باغ و باغچه و مصارف دیگر استفاده کرد.

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Main Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page