026-34718950

آب ناخالص

آب نا خالص :

آب از مشهورترین حلال هاست.تقریبا هر ماده ای تا اندازه ای در آب محلول است و این حلالیت به دما،فشار، ،پتانسیل شیمیایی و غلظت نسبی دیگر مواد در آب بستگی دارد.درطبیعت این عوامل چنان بهم مربوط هستند که کمتر می توان حلالیت ماده ای را در آب بطور دقیق پیش بینی کرد.

مواد قطبی و بسیاری از نمک ها به مقدار متفاوت در آب حل می شوند. از اینرو آب بطور خالص در طبیعت وجود ندارد.

دسته بندی ناخالصی های آب :

1. ناخالصی های کلوئیدی یا معلق

2. ناخالصی های گازی

3. ناخالصی های یونی (نمک های محلول )

Zo2 Framework Settings

Select one of sample color schemes

Google Font

Menu Font
Body Font
Heading Font

Body

Background Color
Text Color
Link Color
Background Image

Header Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Menu Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Main Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Inset Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image

Bottom Wrapper

Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
Background Color
Modules Title
Text Color
Link Color
Background Image
 
Top of Page